Terms of Sale

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 kalenderdagen geldig.
Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 2 – Prijs

Tenzij anders bepaald, zijn onze prijzen inclusief alle heffingen en btw.
Als handelsgoederen vervoerd worden naar een andere plaats die met de klant wordt afgesproken , dan zullen de transportkosten ervan aan de prijs van de handelsgoederen worden toegevoegd.
Onze prijzen worden steeds vastgesteld “vertrek werkhuizen”. Zelfs indien we het vervoer voor rekening van onze klant verzekeren , reizen de waren op zijn risico. Uitgenomen klaarblijkelijke fout van onzentwege bij het laden.

Artikel 3 – Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag , zullen de verschuldigde bedragen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling , een interest a rato van 10% per jaar.
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderde met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 €.

Voorschotfacturen worden verrekend als volgt:

  • voorschot 1 : 10 % bij akkoord
  • voorschot 2 : de waarde van de materialen afrekening

Artikel 5 – Termijn

De leveringstermijn ter titel van inlichting zijn niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen werd.
De gevallen van heerkracht , zoals stakingen , noodweer, ongeval, sociale conflicten , enz heffen de overeengekomen termijn ( hetzij leveringstermijn , hetzij voltooiingstermijn ) van ambtswege op.

Artikel 6 – Ontbinding

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen , dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 7 – Overdracht van de risico’s

De overdracht van de risico’s gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden.

Artikel 8 – Controle van de geleverde goederen

De koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons zo snel mogelijk de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen te melden ten opzicht van de contractuele bepalingen en in het bijzonder de technische documentatie, waarvan hij erkend dat deze hem werd overhandigd.

Artikel 9 – Klachten en waarborgen

De op de factuur betrekking hebbende klachten zijn slechts ontvankelijk binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van de factuur.

Alle schade veroorzaakt aan de gebouwen die rechtstreeks verband houden en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk zijn ten laste van de klant.

Wat de waarborg betreft op het materiaal dat vervangen werd tijdens onderhoud-,herstelling- en toezichtwerken, wordt deze uitsluitend beperkt tot het te vervangen of herstellen van het defecte onderdeel.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor andere gebreken die zouden tevoorschijn komen noch om enige schadeloosstelling gevraagd worden, uit welke hoofde ook.

Onze waarborgen hebben slechts waarde na volledige betaling van het bedrag van de factuur.

Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het burgerlijk wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf levering.

het gebrek wordt echter als onbestaand beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of rederlijkwijze niet kon negeren.

Het ingeroepen gebrek van overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

Na een termijn van twee jaar na levering , is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

Onze waarborgen dekken geen schade die te wijten zijn aan slijtage, slecht gebruik of verkeerd of geen onderhoud van de goederen door de klant.

Artikel 10- Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de geleverde materialen onze eigendom en is de klant er slechts houder van. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem bij aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na verzending ervan.
Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Artikel 11 – Geschillen

Bij geschil inzake de geldigheid , de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, zal de koper dagvaarden voor de rechtsgebied waar de zetel van onze firma gevestigd is.

Artikel 12 – Werkuren & verplaatsingskosten

Werkuren worden verrekend in blokken van een half uur ongeacht de duratie van het werk.
Verplaatsingskosten worden verrekend vanaf het vertrek tot aan de klant en terug.

Artikel 13 – Betalings, bedrijfs & rechterlijke informatie

Bedrijfsnaam: Gregoir Consultancy
Zaakvoerder: Gregoir Laurens
Adres: Kouter 116, 9800 Deinze
Bank: Argenta
BIC: ARSPBE22
IBAN: BE89-9733-8902-3685
Rechtsvorm: Kleine onderneming
BTW nummer BE0749.791.390